Số văn bản 12
Ký hiệu 2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/02/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

263 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
121/2016/NĐ-CP 24/08/2016 Chính phủ Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
53/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
52/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Chính phủ Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
51/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
25/2016/NĐ-CP 06/04/2016 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
14/2016/QĐ-TTg 01/04/2016 Thủ tướng Chính phủ Về việc bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
116/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
106/2015/NĐ-CP 23/10/2015 Chính phủ Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
97/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Chính phủ Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
93/2015/NĐ-CP 15/10/2015 Chính phủ Về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Chính phủ Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
87/2015/NĐ-CP 06/10/2015 Chính phủ Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
81/2015/NĐ-CP 18/09/2015 Chính phủ Về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
41/2015/QĐ-TTg 15/09/2015 Thủ tướng Chính phủ Về việc bán cổ phần theo lô
78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Chính phủ Về đăng ký doanh nghiệp
69/2015/NĐ-CP 26/08/2015 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
63/2015/NĐ-CP 22/07/2015 Chính phủ Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
22/2015/QĐ-TTg 22/06/2015 Thủ tướng Chính phủ Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
06/2015/NĐ-CP 13/01/2015 Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam