• Tháng 01

  • Vốn thực hiện: 1.550 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 805,01 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 340,27 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 226 dự án

   - Tăng vốn: 72 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   13.580
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   13.400
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 11.750 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Vốn thực hiện: 1.030 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.639,88 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 514,54 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 288 dự án

   - Tăng vốn: 104 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   12.379
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   11.913
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 9.722 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Vốn thực hiện: 1.540 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.376,5 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 443,54 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 271 dự án

   - Tăng vốn: 103 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   15.498
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   15.637
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 12.413 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Vốn thực hiện: 1.580 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.523,62 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 812,21 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 297 dự án

   - Tăng vốn: 116 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   13.969
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   13.732
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 11.369 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Vốn thực hiện: 1.600 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.112,92 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 518,26 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 281 dự án

   - Tăng vốn: 110 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   14.978
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   14.843
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 12.418 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Vốn thực hiện: 1.800 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 953,84 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 306,6 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 360 dự án

   - Tăng vốn: 123 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   15.496
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   15.343
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 12.546 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Vốn thực hiện: 1.450 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 860,66 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 490,12 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 341 dự án

   - Tăng vốn: 163 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   15.238
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   14.985
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 12.295 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Vốn thực hiện: 1.410 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 855,44 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 564,39 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 342 dự án

   - Tăng vốn: 117 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   16.808
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   16.692
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 13.636 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Vốn thực hiện: 2.260 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.845,52 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 799,82 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 353 dự án

   - Tăng vốn: 129 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   16.779
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   16.667
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 13.300 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Vốn thực hiện: 1.990 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.860,38 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 678,87 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 335 dự án

   - Tăng vốn: 108 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   15.701
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   15.512
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 12.654 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Vốn thực hiện: 1.410 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.846,31 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 404,8 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 384 dự án

   - Tăng vốn: 111 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   16.273
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   16.106
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 12.000 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Vốn thực hiện: 2.760 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 2.065,52 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: -71,4 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 405 dự án

   - Tăng vốn: 125 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   14.653
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   14.497
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 11.392 triệu USD

  Xem chi tiết