• Tháng 01

  • Vốn thực hiện: 1.050 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 442,59 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 456,78 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 166 dự án

   - Tăng vốn: 61 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   13.591
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   13.400
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 7.800 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Vốn thực hiện: 650 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 948,66 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 243,54 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 245 dự án

   - Tăng vốn: 72 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   10.370
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   10.166
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 11.402 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Vốn thực hiện: 2.180 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 730,37 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 1.089,6 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 207 dự án

   - Tăng vốn: 66 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   15.380
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   15.266
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 12.548 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Vốn thực hiện: 1.220 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.432,22 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 454,87 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 265 dự án

   - Tăng vốn: 104 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   14.141
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   13.982
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 10.559 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Vốn thực hiện: 1.650 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.103,53 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 247,89 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 193 dự án

   - Tăng vốn: 90 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   13.176
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   12.925
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 10.538 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Vốn thực hiện: 1.620 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 7.142,41 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 1.941,57 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 290 dự án

   - Tăng vốn: 114 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   14.204
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   14.099
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 12.363 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Vốn thực hiện: 1.480 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.405,68 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 512,93 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 290 dự án

   - Tăng vốn: 120 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   14.270
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   13.523
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 11.255 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Vốn thực hiện: 1.400 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 276,15 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 637,59 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 262 dự án

   - Tăng vốn: 109 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   15.170
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   15.434
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 14.341 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Vốn thực hiện: 2.000 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 642,94 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: -40,57 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 264 dự án

   - Tăng vốn: 105 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   17.536
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   17.375
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 13.378 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Vốn thực hiện: 1.850 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 903,62 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 999,12 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 276 dự án

   - Tăng vốn: 113 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   15.614
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   15.459
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 12.163 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Vốn thực hiện: 1.400 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 760,25 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 859,97 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 256 dự án

   - Tăng vốn: 105 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   16.933
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   16.673
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 13.843 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Vốn thực hiện: 2.600 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 2.187,76 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 193,37 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 332 dự án

   - Tăng vốn: 110 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   15.138
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   14.947
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 12.517 triệu USD

  Xem chi tiết