• Tháng 01

  • Vốn thực hiện: 850 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.243,8 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 179,16 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 175 dự án

   - Tăng vốn: 76 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   10.291
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   10.100
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 8.500 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Vốn thực hiện: 700 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 785,09 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 580,35 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 138 dự án

   - Tăng vốn: 61 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   9.418
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   9.177
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 7.775 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Vốn thực hiện: 2.070 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 888,33 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 3.180,5 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 180 dự án

   - Tăng vốn: 86 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   11.693
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   11.471
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 10.959 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Vốn thực hiện: 1.180 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.964,4 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 421,15 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 241 dự án

   - Tăng vốn: 122 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   12.651
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   12.372
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 11.064 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Vốn thực hiện: 1.350 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 713,72 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 381,78 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 205 dự án

   - Tăng vốn: 92 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   13.191
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   13.035
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 11.293 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Vốn thực hiện: 1.570 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 6.242,91 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 400,84 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 244 dự án

   - Tăng vốn: 112 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   13.572
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   13.102
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 11.003 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Vốn thực hiện: 1.330 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.089,08 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 734,78 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 195 dự án

   - Tăng vốn: 128 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   12.236
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   12.009
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 10.763 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Vốn thực hiện: 1.250 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 528,45 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 528,34 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 246 dự án

   - Tăng vốn: 96 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   12.616
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   12.525
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 10.031 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Vốn thực hiện: 2.200 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.104,74 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 347,8 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 220 dự án

   - Tăng vốn: 105 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   15.190
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   14.796
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 11.833 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Vốn thực hiện: 1.700 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.740,06 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 514,09 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 226 dự án

   - Tăng vốn: 123 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   14.632
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   14.516
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 14.638 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Vốn thực hiện: 1.800 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 3.496,87 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 726,88 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 223 dự án

   - Tăng vốn: 99 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   15.166
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   14.938
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 6.643 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Vốn thực hiện: 1.500 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.478,45 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 421,19 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 298 dự án

   - Tăng vốn: 88 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   14.589
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   14.301
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 11.943 triệu USD

  Xem chi tiết