• Tháng 01

  • Vốn thực hiện: 800 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.011,42 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 323,41 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 127 dự án

   - Tăng vốn: 56 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   9.745
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   9.600
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 8.150 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Vốn thực hiện: 700 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 893,68 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 574,9 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 164 dự án

   - Tăng vốn: 81 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   6.794
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   6.689
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 5.427 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Vốn thực hiện: 2.000 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 835,35 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 387,57 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 182 dự án

   - Tăng vốn: 66 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   10.504
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   10.308
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 8.641 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Vốn thực hiện: 1.150 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 2.342,49 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 518,11 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 224 dự án

   - Tăng vốn: 111 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   10.713
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   10.481
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 8.470 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Vốn thực hiện: 1.150 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 2.483,92 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 788,15 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 210 dự án

   - Tăng vốn: 111 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   10.507
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   10.302
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 8.467 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Vốn thực hiện: 1.450 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: -69,93 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 1.195,65 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 238 dự án

   - Tăng vốn: 110 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   10.302
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   10.054
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 8.141 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Vốn thực hiện: 1.300 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.198,28 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 457,43 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 263 dự án

   - Tăng vốn: 125 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   10.337
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   10.110
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 8.101 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Vốn thực hiện: 1.250 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.100,39 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 325,86 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 211 dự án

   - Tăng vốn: 110 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   10.670
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   10.555
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 8.989 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Vốn thực hiện: 1.220 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.369,04 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 694,36 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 201 dự án

   - Tăng vốn: 81 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   11.593
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   11.372
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 9.633 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Vốn thực hiện: 1.680 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.100,71 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 82,65 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 241 dự án

   - Tăng vốn: 116 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   11.535
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   11.258
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 9.201 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Vốn thực hiện: 1.600 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 762,84 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: -273,24 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 179 dự án

   - Tăng vốn: 108 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   11.376
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   11.250
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 9.611 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Vốn thực hiện: 1.500 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 2.154,07 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 690,25 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 316 dự án

   - Tăng vốn: 150 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   11.825
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   11.575
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 9.370 triệu USD

  Xem chi tiết