• Tháng 01

  • Vốn thực hiện: 505 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 392,18 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 271,26 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 44 dự án

   - Tăng vốn: 19 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   8.490
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   8.200
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 7.800 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Vốn thực hiện: 695 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 320,11 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 209,24 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 104 dự án

   - Tăng vốn: 39 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   7.498
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   7.184
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 6.157 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Vốn thực hiện: 1.750 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 504,41 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 140,62 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 119 dự án

   - Tăng vốn: 44 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   8.922
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   8.535
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 8.388 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Vốn thực hiện: 1.150 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.459,6 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 425,04 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 181 dự án

   - Tăng vốn: 65 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   9.996
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   9.813
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 9.260 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Vốn thực hiện: 750 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 280,5 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 294,69 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 144 dự án

   - Tăng vốn: 43 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   9.293
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   8.999
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 7.319 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Vốn thực hiện: 1.350 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 882,36 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 313,35 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 165 dự án

   - Tăng vốn: 71 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   10.512
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   9.884
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 9.131 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Vốn thực hiện: 1.100 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 3.088,68 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 226,32 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 311 dự án

   - Tăng vốn: 60 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   9.811
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   9.525
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 7.860 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Vốn thực hiện: 1.100 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 951,02 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 3.579,22 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 151 dự án

   - Tăng vốn: 48 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   9.916
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   9.634
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 8.555 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Vốn thực hiện: 1.150 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 3.159,35 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 658,94 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 213 dự án

   - Tăng vốn: 72 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   10.597
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   10.281
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 8.075 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Vốn thực hiện: 2.150 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.387,69 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 747,83 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 225 dự án

   - Tăng vốn: 206 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   9.851
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   9.693
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 8.794 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Vốn thực hiện: 1.400 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.128,53 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: -200,25 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 198 dự án

   - Tăng vốn: 25 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   10.089
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   9.767
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 8.057 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Vốn thực hiện: 1.300 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 2.023,17 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 513,43 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 158 dự án

   - Tăng vốn: 122 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   9.986
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   9.712
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 7.833 triệu USD

  Xem chi tiết