• Tháng 01

  • Vốn thực hiện: 465 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 211,04 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 186,11 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 40 dự án

   - Tăng vốn: 6 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   6.780
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   6.300
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 5.800 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Vốn thực hiện: 655 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 619,83 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 522,69 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 82 dự án

   - Tăng vốn: 35 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   7.075
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   6.620
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 5.957 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Vốn thực hiện: 1.730 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.215,81 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 578,56 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 130 dự án

   - Tăng vốn: 41 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   8.614
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   7.858
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 6.796 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Vốn thực hiện: 1.150 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.181,51 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 339,69 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 138 dự án

   - Tăng vốn: 58 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   7.883
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   7.457
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 7.703 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Vốn thực hiện: 600 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 440,58 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 213,17 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 110 dự án

   - Tăng vốn: 27 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   9.104
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   8.158
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 6.301 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Vốn thực hiện: 1.150 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.189,49 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 153,77 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 156 dự án

   - Tăng vốn: 52 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   8.371
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   7.363
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 6.742 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Vốn thực hiện: 1.050 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 2.000,44 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 683,87 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 233 dự án

   - Tăng vốn: 81 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   8.008
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   7.465
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 6.750 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Vốn thực hiện: 1.100 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 387,44 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 308,07 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 103 dự án

   - Tăng vốn: 49 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   9.399
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   8.427
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 7.322 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Vốn thực hiện: 1.000 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 391,65 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 558,9 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 160 dự án

   - Tăng vốn: 68 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   7.761
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   7.558
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 6.917 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Vốn thực hiện: 1.250 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 2.316,66 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 202,57 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 154 dự án

   - Tăng vốn: 52 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   8.873
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   8.395
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 7.933 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Vốn thực hiện: 1.050 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 3.456,25 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 172,68 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 121 dự án

   - Tăng vốn: 46 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   9.727
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   9.143
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 8.007 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Vốn thực hiện: 1.150 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 2.231,28 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 667,93 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 161 dự án

   - Tăng vốn: 79 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   9.384
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   9.060
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 7.895 triệu USD

  Xem chi tiết