• Tháng 01

  • Số DN thành lập mới: 10091

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2095

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 6503

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Số DN thành lập mới: 8038

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1500

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4604

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Số DN thành lập mới: 11171

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1608

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4529

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Số DN thành lập mới: 14866

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1541

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 5745

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Số DN thành lập mới: 11603

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1279

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4892

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Số DN thành lập mới: 11314

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1919

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4867

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 12

  Chưa có dữ liệu