• Tháng 01

  • Số DN thành lập mới: 8990

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1583

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 5564

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Số DN thành lập mới: 5461

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 941

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2413

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Số DN thành lập mới: 12027

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 744

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1294

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Số DN thành lập mới: 13102

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 789

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2274

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Số DN thành lập mới: 10954

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 628

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1913

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Số DN thành lập mới: 10742

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 758

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1921

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Số DN thành lập mới: 11677

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1165

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2170

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Số DN thành lập mới: 12404

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1146

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1605

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Số DN thành lập mới: 8610

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 982

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1946

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Số DN thành lập mới: 11158

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1058

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1329

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Số DN thành lập mới: 10920

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1020

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1338

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Số DN thành lập mới: 10814

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1299

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1245

  Xem chi tiết