• Tháng 01

  • Số DN thành lập mới: 8320

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1338

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 12456

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4872

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Số DN thành lập mới: 5584

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 857

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 4255

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2544

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Số DN thành lập mới: 9863

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 724

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 3881

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1960

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Số DN thành lập mới: 10954

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 840

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 5844

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1955

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Số DN thành lập mới: 10019

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 884

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 4204

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1668

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Số DN thành lập mới: 9761

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 864

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 5365

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1903

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Số DN thành lập mới: 9621

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 915

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1804

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Số DN thành lập mới: 9282

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1057

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2005

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Số DN thành lập mới: 8047

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 886

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1799

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Số DN thành lập mới: 10314

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 930

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1976

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Số DN thành lập mới: 9918

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1173

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2074

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Số DN thành lập mới: 8417

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2010

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2129

  Xem chi tiết