• Tháng 01

  • Số DN thành lập mới: 6867

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 993

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 9772

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2872

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Số DN thành lập mới: 6899

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1062

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 4391

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1504

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Số DN thành lập mới: 5283

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 510

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 2316

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 718

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Số DN thành lập mới: 9186

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 684

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 3670

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1222

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Số DN thành lập mới: 7820

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 635

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 4117

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1088

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Số DN thành lập mới: 9351

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 824

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 4935

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1103

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Số DN thành lập mới: 6598

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 748

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 3172

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1467

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Số DN thành lập mới: 9301

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 834

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 7595

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1359

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Số DN thành lập mới: 7042

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 672

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 9439

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1515

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Số DN thành lập mới: 9195

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 679

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 13818

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3350

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Số DN thành lập mới: 9311

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 827

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 4768

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2448

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Số DN thành lập mới: 7901

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 999

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 8615

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2860

  Xem chi tiết