• Tháng 01

  • Số DN thành lập mới: 6866

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1028

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 8979

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2375

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Số DN thành lập mới: 4003

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 863

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 4288

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 0

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Số DN thành lập mới: 7487

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 690

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 4358

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 982

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Số DN thành lập mới: 7373

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 694

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 5260

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 0

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Số DN thành lập mới: 5499

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 627

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 6713

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1131

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Số DN thành lập mới: 6087

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 849

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 6369

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 0

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Số DN thành lập mới: 5083

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 859

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 4931

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1106

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Số DN thành lập mới: 5052

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 755

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 6681

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1496

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Số DN thành lập mới: 5742

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 662

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 4549

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 948

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Số DN thành lập mới: 6831

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 703

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 7141

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1131

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Số DN thành lập mới: 7767

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 931

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 7033

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1205

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Số DN thành lập mới: 7052

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 840

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 7944

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1211

  Xem chi tiết